Algemene voorwaarden
Ademen op werk

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: de door Ademen op werk gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Ademen op werk, www.ademenopwerk.nl en kosteloos zijn op te vragen via info@ademenopwerk.nl.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierna te noemen opdrachtgever, die aan Ademen op werk opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten, of deelneemt aan een les, sessie, training/workshop of programma, met betrekking tot één of meerdere activiteiten en/of aanverwante werkzaamheden van Ademen op werk.
Opdrachtnemer: Fleur Lefers (Fleur Lefers) en Jolanda Wolters (Flow your way), zijn een samenwerking aangegaan en treden naar buiten onder de naam Ademen op werk die producten en/of diensten aan opdrachtgever aanbiedt.


Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 1 mei 2024. 


Artikel 2 - Identiteit van Ademen op werk
Ademen op werk is een samenwerkingsverband tussen Fleur Lefers en Flow your way. 

          

Fleur Lefers                                                                Flow your way                                                           

T.a.v. Fleur Lefers                                                       T.a.v. Jolanda Wolters

Lepelaarsingel 31-A                                                  Karel du Jardinstraat 28H

3083KB Rotterdam                                                   1072 SK Amsterdam

+31 (0) 657233021                                                       +31 (0) 6 2115 8735

info@ademenopwerk.nl                                           info@ademenopwerk.nl

IBAN NL77KNAB0511068433                                  NL76INGB0101264518

KvK 87618613                                                             65964829

BTW NL004453352B14                                            NL002106131B52


Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Ademen op werk.

3.2 De opdrachtgever gaat een overeenkomst aan, zodra een offerte of aanbod wordt bevestigd (zowel mondeling als schriftelijk), een product/dienst wordt afgenomen via de website of een aanmelding voor een van de diensten van Ademen op werk.

3.3 Ademen op werk kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Ademen op werk zal eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.


Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 1 mei 2024.


Artikel 4 – Offerte

4.1 Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

4.2 Ademen op werk kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat een offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

4.3 In de offerte of aanbieding wordt duidelijk vermeld of de prijzen in- of exclusief BTW zijn.


Artikel 5: Annulering

5.1 Workshops en trainingen kunnen 30 dagen van tevoren kosteloos worden afgezegd.

5.2 Tussen de 30 en 14 dagen wordt er 50% van de kosten in rekening gebracht i.v.m. gemaakt uren ter voorbereiding en eventueel gemiste opdrachten van andere partijen.

5.3 Tussen 14 en 0 dagen wordt er 100% van de kosten in rekening gebracht i.v.m. gemaakt uren ter voorbereiding en eventueel gemiste opdracht van andere partijen


Artikel 6: Facturering, betaling en incassokosten

6.1 Voor een (online) programma, workshop of training, dient de betaling achteraf te worden voldaan middels een factuur. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

6.2 Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen (volledige) betaling is ontvangen, ontvangt de opdrachtgever een herinnering.

6.3 Indien na herinnering betaling nog steeds uitblijft, is opdrachtnemer genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven. De opdrachtgever is vanaf dat moment wettelijke rente over het openstaande bedrag en tevens de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn verschuldigd.

6.4 Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

6.5 Indien er vooraf, in opdracht van de opdrachtgever, kosten moeten worden gemaakt, kan Ademen op werk een aanbetaling vragen. 


Artikel 7: Overmacht

7.1 Ademen op werk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ademen op werk geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Ademen op werk haar verplichtingen niet kan nakomen.

7.3 Ademen op werk kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


Artikel 8 - Deelname verbonden Ademoefening

8.1 Deelname aan een verbonden ademoefening is volledig op eigen risico. Ademen op werk kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade. De contra-indicaties voor verbonden ademen worden helder gecommuniceerd in de bevestigingsmail. Tevens worden deze mondeling voor aanvang van deelname vermeld en is deelnemer zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van haar/zijn eigen gezondheid.

8.2 De deelnemer aan een verbonden ademoefening is bij twijfel aan haar/zijn gezondheid zelf verantwoordelijk om een huisarts of specialist raad te plegen alvorens deel te nemen aan een verbonden ademoefening. 


Artikel 9 - Toepasselijkheid recht, klachtenprocedure en geschillenbeslechting

9.1 Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Bij een klacht, proberen wij je zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de geboden dienstverlening en niet alles naar wens is verlopen. Ademen op werk beschouwt klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Om jouw klacht goed te kunnen afhandelen en te zorgen dat wij kunnen leren van jouw klacht, vragen wij je onderstaande procedure te gebruiken voor het indienen van je klacht. Hoe kan ik een klacht indienen? Je uiting van ontevredenheid of klacht kan je aan Ademen op werk kenbaar maken. Dit kan via de mail, info@ademenopwerk.nl, geef een heldere omschrijving van je klacht met de nodige details. Wij gaan je klacht aannemen en zorg dragen voor een correcte afhandeling binnen 4 weken. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen dan wordt uw hiervan binnen de vastgestelde termijn in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Jouw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

9.3 Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen wordt de zaak overgedragen aan de Geschillencommissie. Flow your way is aangesloten bij Zorg voor Zzp.

9.4 Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard. Eventuele geschillen verband houdende met de algemene voorwaarden of afname van producten en diensten van of bij Ademen op werk zullen in eerste instantie onderling proberen te worden opgelost.


Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Ademen op werk is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van Ademen op werk.

10.2 Ademen op werk is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever die voortvloeit uit of samenhangt met een al voor de aanvang van de dienstverlening bij de opdrachtgever aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand.

10.3 Ademen op werk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ademen op werk is uitgegaan van, door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.4 Indien Ademen op werk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

10.5 Ademen op werk is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.